LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb l’establert a la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD) i Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

CONCEPTES GENERALS

Els següents termes i condicions legals regulen l’ús del lloc web https//www.metalicasporres.com (d’ara en endavant ‘LA WEB’), de la que Jose Porres Torre n’és titular.

El responsable de l’arxiu és Jose Porres Torre, amb NIF 43451027W i domicili social i fiscal al Carrer Boix Nº6 1º – 08225 Terrassa (Barcelona) – Espanya.

A través de LA WEB, Jose Porres Torre proporciona informació sobre els seus serveis. Les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis hauran de posar-se en contacte amb Jose Porres Torre a través de l’apartat de contacte de LA WEB o bé trucant al 93 788 07 03.

En qualsevol cas, existeixen apartats de LA WEB accesibles a persones físiques o jurídiques (d’ara en endavant, ‘USUARIS’) en els que no es facilita cap dada personal a través de LA WEB. En aquest sentit, els USUARIS que accedeixin a aquestes parts de LA WEB accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquests Termes i Condicions, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

Jose Porres Torre podrà modificar les presents Condicions Generals mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el portal amb la finalitat que puguin ser conegudes pels USUARIS, sempre abans de la visita al portal o a l’adquisició de qualsevol bé ofertat en el mateix.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot el demés, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

CONCEPTE D’USUARI

L’ús de LA WEB atribueix la condició de visitant, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquests Termes i Condicions en la versió publicaca per Jose Porres Torre en el mateix moment en que l’USUARI accedeixi a LA WEB.

Jose Porres Torre, d’acord amb la seva política de privacitat, es compromet en l’ús de les dades incloses en l’arxiu, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat de l’arxiu, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d’acord amb l’establert en la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal. L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través de LA WEB de Jose Porres Torre o la informació que aquesta remeteixi, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica a la xarxa. Tanmateix les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats als mateixos. Jose Porres Torre realitza els seus millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

L’USUARI es compromet en fer servir els serveis i continguts en LA WEB de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix Jose Porres Torre en cada moment, havent-se d’absternir d’utilitzar-los per:

1. Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i la seva contrasenya, havent de comunicar immediatament a Jose Porres Torre l’accés per part d’un usuari no autoritzat a aquesta informació.

2. Introduir a la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de Jose Porres Torre, als seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o de LA WEB.

3. Realitzar activitats il·lícites, fraudulentes i/o incíviques o que impedeixin el correcte ús de la pàgina web, així com de la xarxa o dels seus recursos.

4. Fer activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre la propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

5. Reproduir, duplicar, vendre o explotar per finalitats comercials qualsevol contingut de LA WEB.

6. Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atempten contra els drets humans.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXENCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UN ERROR TÈCNIC I DE CONTINGUT

LA WEB de Jose Porres Torre, incorpora les salvaguardes adequades, i fa servir la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitut i protecció de les dades personals que té recopilades, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s’esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè ens proporciona.

Jose Porres Torre declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferits en internet, sigui quina sigui la seva causa. Tanmateix, Jose Porres Torre no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a consequència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

Jose Porres Torre no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Jose Porres Torre realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o fes accions en base a la informació inclosa en el lloc web, es recomana la comprovació de la inforamció rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Jose Porres Torre així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la pàgina web com als seus continguts i informació, sense l’exprès i previ consentiment i per escrit de Jose Porres Torre.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en els diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfiques, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o altres signes susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Jose Porres Torre o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índex i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionls i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment del senyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formen part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Jose Porres Torre.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en soports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les que pertanyen a les autoritzades per Jose Porres Torre, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índex i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts; tals actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, Industrial o de Protecció de la Imatge.

Jose Porres Torre és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

Jose Porres Torre en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense prejudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris amb la finalitat d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin vertir-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la diseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviin a les pàgines web de Jose Porres Torre, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, excepte que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Jose Porres Torre per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en soports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Jose Porres Torre, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció del dret d’autor que estigui previst legalment.

Tanmateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Jose Porres Torre.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, Jose Porres Torre queda autoritzat igualment per accedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, amb la finalitat d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguéssin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la pàgina web, o de l’esforç portat a terme per Jose Porres Torre pel seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Jose Porres Torre sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Jose Porres Torre. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual de Jose Porres Torre sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Jose Porres Torre no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Jose Porres Torre.

La propietat i gestió de LA WEB correspon a Jose Porres Torre. Cap material d’aquesta web o de qualsevol altre lloc, la propietat, gestió, llicència o control correspongui a Jose Porres Torre, pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega d’una còpia dels materials en un únic ordinador pel seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació del copyright i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altra finalitat suposa una violació dels drets de copyright i de propietat de Jose Porres Torre. A efectes d’aquest acord, queda prohibit l’ús d’aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats a la xarxa.